วันจันทร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด…. อำเภอโพนทองประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562

ร้อยเอ็ด….
อำเภอโพนทองประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562

วันนี้ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา09.30 น. ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง(ชั้น2)นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผูู้บริหารสถานศึกษา/กำนัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562

ระเบียบวาระที่ 3.1(กอช)เพิ่มสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ ระเบียบวาระที่ 3.2 การออกหน่วยจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม 21 พ.ย.2562 ที่โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ ม.7 ต.โพธิ์ศรื อ.โพนทอง ระเบียบวาระที่ 3.4 รำลึกครบรอบร้อยปี อำเภอโพนทองมีขึ้นในวันที่ 16- 17-18 พ.ย.2562 เชิญชวนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง สรุป 16-17-18 พฤศจิกายน 2562 เฉลิมฉลองรำลึกครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมนิทรรศการ 100 ปี ตำนานเล่าขานเมืองโพนทอง ชม สาวงามทุกหมู่บ้าน 5,000 คนรำบวงสรวงบนถนนหมายเลข พ.ศ.2462เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2.มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของอำเภอในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอำเภอในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” พัฒนาคนรุ่นใหม่

ดำเนิน. พรมไชยา/รายงาน