วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดร.อดิศร สินประสงค์ กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมประเมินการจัดตั้ง อวท. ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ 24 พ.ย. 61 ดร.อดิศร สินประสงค์ กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ.สอช. ท่าน ผอ.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศพก. ท่าน ผอ.ประเสริฐ ประธาน อวท.ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมประเมินการจัดตั้ง อวท. ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ดร.สุเทพ เลขาธิการ สอศ. ที่เร่งสั่งการแก้ไขปัญหาการประเมิน อวท. ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ นศ. อาชีวเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการ นำทีมโดย ผอ.ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ.สอช. ผอ.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศพก. ผอ.ประเสริฐ ประธาน อวท.ภาคตะวันออกและ กทม. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมให้คำแนะนำ นิเทศ การจัดตั้ง อวท. แก่ สถานศึกษาอาชีวเอกชนจำนวน 12 แห่ง โดยมีผล ผลการประเมิน อวท. ของกลุ่มกรุงเทพมหานคร ๑๖ สถานศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ มี ๕ สถานศึกษา ได้แก่ ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข สามารถส่งนักเรียนนักศึกษาที่ สมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ระดับ จังหวัด( กทม.) ร่วมกับสถานศึกษารัฐ จะเปิดอีกช่องทางให้อาชีวศึกษาเอกชน ไปแข่งระดับภาค หากชนะจะไประดับประเทศ โดย สอช. จะส่ง รายชื่อสถานศึกษาเอกชน ให้ ประธาน อศก. เพื่อส่งแข่งขันต่อระดับภาค ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๒ มี ๖ สถานศึกษา ได้แก่ ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ผ่านแบบมีเงื่อนไข

โดยให้เร่งดำเนินการ และจัดส่งเอกสารตามคำแนะนำของกรรมการประเมิน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วน ภายใน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยส่งที่ สอช. เพื่อนำส่งให้กรรมการประเมิน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อกรรมการตรวจประเมินผ่านแล้ว จะประกาศรายชื่อสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนนักศึกษาที่ สมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ระดับ จังหวัด( กทม.) ร่วมกับสถานศึกษารัฐ จะเปิดอีก ช่องทางให้อาชีวศึกษาเอกชน ไปแข่งระดับภาค หากชนะจะไประดับประเทศ โดย สอช. จะส่ง รายชื่อสถานศึกษาเอกชน ให้ ประธาน อศก. เพื่อส่งแข่งขันต่อระดับภาค ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ มี ๑ สถานศึกษา ได้แก่ ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยียานนาวา ไม่ผ่านการประเมินเนื่องจาก เพิ่งจัดตั้งสถานศึกษา ยังไม่ครบ ๑ ปีการศึกษา