วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

ผอ.สง.ปรมน.ทร.ประสานงานความมั่นคง ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม DSI

ผอ.สง.ปรมน.ทร.ประสานงานความมั่นคง ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม DSIพลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ. สง.ปรมน.ทร.) ได้รับเชิญจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ DSI เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันและร่วมปรึกษาข้อราขการประสานงานความมั่นคง ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนข้อมูลด้านข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา ในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ภาพ/ข่าวจาก ปชส.สง.ปรมน.ทร.