นักเรียนและสถานศึกษา 5 แห่งในจังหวัดเชียงรายเข้ารับมอบรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561

นักเรียนและสถานศึกษา 5 แห่งในจังหวัดเชียงรายเข้ารับมอบรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญามังราย) ถนน ตำบล อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายวรพงษ์ สันติพงษ์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 36 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ นำนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดในการคัดเลือก จำนวน 13 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงรายอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 โดยมี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยทำการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ลำดับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าว

สำหรับพิธีการได้จัดให้มีขบวนรถเชิญรางวัลตั้งขบวนหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ โดยมีนักเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดเชียงรายเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ เด็กหญิง กชพร หลวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2. ประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่

โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งได้รับรางวัลโล่พระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปีคือปีการศึกษา 2553 2557 และ 2561 และระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่โรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
02/12/62