นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับเเละร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที(2 ธันวาคม 2562)เมื่อ เวลา13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับเเละร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด/นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด/ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกล่าวประกาศเจตจำนงในการประสานความร่วมมือโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

จึงเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ ตลอดจนเชิญชวนผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนร่วมปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ได้เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมือง ประธานองค์การสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
###########
ศรีไพร ทูลธรรม//รายงาน