วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Speed ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ไม่รีรอ…สนองต่อนโยบาย ผบ.ทบ. ดูแลประชาชนบรรเทาภัยแล้งทรงทหารพรานนำรดน้ำ เติมน้ำลงถังแจกน้ำลงบ่อ ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย สมกับเป็นหน่วยที่ ” รุก รบ เร็ว

” Speed ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ไม่รีรอ…สนองต่อนโยบาย ผบ.ทบ. ดูแลประชาชนบรรเทาภัยแล้งทรงทหารพรานนำรดน้ำ เติมน้ำลงถังแจกน้ำลงบ่อ ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย สมกับเป็นหน่วยที่ ” รุก รบ เร็ว ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดำเนินการบรรเทาภาวะภัยแล้งในระยะต้น ด้วยการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการสาธารณูปโภคในครัวเรือน และเพื่อบรรเทาภัยแล้งที่ทำให้บางพื้นที่มีเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อสนองตอบต่อนโยบายข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้กองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยทหารตามแนวชายแดน ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง, ภัยหนาว, ไฟป่า และหมอกควัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง