ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล เวลา 13.39 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2562 โอกาสนี้ พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมให้การต้อนรับและประกอบพิธีด้วย ณ พระวิหารหลวงพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมนี้มี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และคณะศรัทธา ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมในการประกอบพิธีฯ ซึ่งท่านเจ้าคุณวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่น ศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก (ธรรมยุติ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ในการนี้ทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ถวายจตุปัจจัยถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 655,413 บาท ทั้งนี้ การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นทานที่มีผล มีอานิสงส์สูงสุด กฐินมีหลายประเภท ซึ่งล้วนแต่มีข้อกำหนด กระบวนการ และขั้นตอนของพิธีกรรมแตกต่างกัน

สำหรับกฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชดำเนินไปทรงทอดเอง หรือพระราชทานให้บุคคลอื่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ไปทอดถวาย โดยที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ พ.ศ.2549 ตามประวัติศาสตร์วัดพระแท่นศิลาอาสน์สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีพระแท่นเป็นศิลาแลงเป็นที่ประทับนั่งของพระโพธิสัตว์ 5 พระองค์ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า