วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในงานครบรอบ 17 ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในงานครบรอบ 17 ปี
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน
******************************

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ครบรอบ 17 ปี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.และในการนี้ท่านรองอธิบดีกรม สค. (นายธนสุนทร สว่างสาลี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางวริยา สนิทวาที) ร่วมแสดงความยินดีกับ (นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงาน CSR ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: