จังหวัดเชียงรายเปิดโครงการบวชชีจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงรายเปิดโครงการบวชชีจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีบวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อบ่ายวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่สาย และวัดมงคลธรรมกายาราม

โดยได้จัดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมงานนี้อีกด้วย

ซึ่งได้จัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และมีผู้บวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) จำนวนทั้งสิ้น 246 ราย โดยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแก่สตรีและเยาวสตรีได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในการจัดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงราย โดยข้าราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ส่ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สาย สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยความรักความสามัคคีกลมเกลียวอย่างดียิ่ง
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
04/12/62