วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1994/2559

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1994/2559

เมื่อเวลา10.00 น.วันศุกร์ที่(4 ตุลาคม 2562 )นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1994/2559

* เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

*เพื่อพิจารณาประเมินผลและให้การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย

*กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยผ่านกลไกคือผู้นำชุมชนด้านต่างๆ เป็นตัวจักรสำคัญ รวมทั้งใช้เครื่องมือต่างๆเป็นตัวขับเคลื่อน หนึ่งในเครื่องมือที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน คือระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาจากระบบมาตรฐานงานชุมชนเป็นเครื่องมือที่ใช้เกณฑ์ชี้วัด เป็นตัวกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการพัฒนายกระดับไปสู่ความมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสามารถสากลมากยิ่งขึ้น ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จึงถูกนำมาใช้เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน กำหนดรูปแบบ สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน *สามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง *ลงมือพัฒนาตนเอง *การเขียนเอกสารรายงาน *การจัดเก็บหลักฐาน *การประเมินความก้าวหน้า *เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการได้

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 3 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: