วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. แม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการรวบรวมนำเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการจัดทำกายอุปกรณ์ ที่หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานขังเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

 

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰

 

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: