วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง!!

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง!!

วันอังคารที่ (5 พฤศจิกายน 2562) นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ประสบอุทกภัยน้าท่วม พร้อมทั้งค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้

เข้าระบบ Good Farming Management (GFM) และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ

ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 4,228 ตัว 173 ราย ไก่ไข่ 95 ตัว 4 ราย เป็ด 189 ตัว 16 ราย และสุกร 297 ตัว 30 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ

#ขอขอบคุณเครดิต:ภาพข่าว#
นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
เลขที่ตำแหน่ง 3617 ผู้รายงาน#
##############
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานข่าวจากพื้นที่วันนี้

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: