วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา

ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พ.อ.วิศิษฐ์ บรรณกิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยานau – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้จากการประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำปางที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการลักลอบเผาป่าจนลุกลามขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อการดับไฟ เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่าหรือกิจกรรมในพื้นที่ป่า เช่นผู้ที่เข้าล่าสัตว์ หาของป่า ทำการเกษตรและอื่นๆ ส่งให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่ 26 ธ.ค.62 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนเผชิญเหตุ ขณะที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ( ท. )ร่วมกับ บก.ควบคุมของแต่ละจังหวัดเตรียมแผนการจัดกำลังทหารเข้าสนับสนุนพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง