วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และสถานการณ์สภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีช่วยเหลือราษฎรที่ทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: