ร้อยเอ็ดสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน

/สมนึก/รายงาน/0817082129-


สมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นสมมานาพร้อมช่วยประชาชน/NBTVnews/

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาเชิงวิชาการสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของนายชม รุจิชยากูร รองปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร ประธานสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ประกอบด้วยรองปลัดเทศบาลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 202 คน เพื่อเป็นองค์กรกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางราชการอย่างเคร่งครัดและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม


นายชม รุจิชยกูร ประธานสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-สมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ 2557 ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 202 คน เพื่อเป็นองค์กรกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางราชการอย่างเคร่งครัดและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ต่อสังคม เช่นการมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีพศ. 2560 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาเชิงวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายระดับตำแหน่ง สายงานผู้บริหารอันจะทำให้ เกิดความสมัครสมานสามัคคีมุ่งสู่ความสำเร็จในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ และในวันนี้ สมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาเชิงวิชาการ สมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งในรอบ 1 ปี ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับให้แนวคิดในหัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การทำงานโดยปราศจากการแสวงหาความรู้ใหม่ จากการติดตามศึกษาองค์ความรู้และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ย่อมมีผลทำให้มีโอกาสตกคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 – 2580 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คติพจน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน


สิ่งที่สำคัญท้องถิ่นจะต้องเชื่อมโยงสู่ ประชาคมโลกพัฒนาตนเอง ให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล โดยคุณลักษณะท้องถิ่น 4.0 นั้นประกอบด้วย 4 ประการได้แก่ 1 Moral ท้องถิ่นต้องมีธรรมาภิบาลดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐานเป็นธรรม 2 Active ท้องถิ่นจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ 3 Creative ท้องถิ่นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้คิดนอกกรอบริเริ่มต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะ 4 Strong ท้องถิ่นจะต้องมีความเข้มแข็งในตนเองทั้งในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานมีสถานภาพการคลังที่มีเสถียรภาพและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ


โดยที่นักบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ ในการสานพลังทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ให้เข้ามาร่วมมือกันในการใช้ศักยภาพของแต่ละภาคส่วน สานเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน ขอให้สมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายที่มีความพร้อม และสามารถพัฒนาบทบาทในการทำงานของสมาชิก ในตำแหน่งรองปลัดเพื่อก้าว ไปสู่ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้


—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129