พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง การรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ประกอบมาตรา 270
จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1) ด้านหมอกควัน ซึ่งพบว่าปัญหาด้านหมอกควันของจังหวัดแพร่ เป็นไปในลักษณะเดียวกับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมด คือยังคงมีปัญหาจากการเผาป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นระดับจังหวัดคือการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการควบคุมการเผาป่า และการจัดการเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม
2) ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2562 จังหวัดแพร่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวม 589,532 คน มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการเที่ยวเมืองรอง มีโบราณสถานอย่างเช่นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ใช้แนวคิดการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวล้านนา อย่างไรก็ตาม พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว อาทิ การแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ค่าเงินบาทแข็งตัว
3) ด้านการบริหารจัดการน้ำ พบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในบางพื้นที่ อาทิ การขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขาดคลานน้ำเพื่อการเกษตร
4) ด้านที่ดินทำกิน มีปัญหาด้านการออกโฉนดที่ดินทำกินในพื้นที่ตกค้างการสำรวจโดยลักษณะที่ดินที่ราษฎรร้องขอมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยกระจัดกระจาย ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน
สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการปรึกษาหารือ คณะกรรมการฯ จะได้นำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
อนึ่ง เวลา 10.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าสักการะพระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน