พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งมี นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สำนักงานศาลปกครอง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งมี นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน

โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับคดีศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
โอกาสนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นข้อกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่ได้รับนำไปประกอบการพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน