พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ สานต่อแนวทางภารกิจของหน่วย นำพาทหารช่างพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน..

พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ สานต่อแนวทางภารกิจของหน่วย นำพาทหารช่างพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน…

..

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ระหว่าง พันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ (ท่านเก่า) กับ พันโท สาธิต หารจันทร์ (ท่านใหม่) โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 (ท่านเก่าและท่านใหม่) พร้อมด้วย กำลังพลกองพันทหารช่างที่ 4 เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย จากนั้น ได้กระทำพิธีลงนามในเอกสาร เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชา ณ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จากนั้น พันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ( ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ท่านเก่า ) และ พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 (ท่านใหม่) กระทำพิธีมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพล เนื่องในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4

ด้าน พันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ( ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ท่านเก่า ) ” ได้กล่าวความรู้สึกในความผูกพันต่อกำลังพล ตลอดเวลาที่ได้อยู่ร่วมงานกัน ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากกำลังพลทุกนาย ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนทำให้ กองพันทหารช่างที่ 4 มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามัคคีร่วมใจในการปฏิบัติงานจากทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง อันเป็นผลทำให้ภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองทัพบก ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยกย่องชมเชยกับผมจะเก็บความผูกพันและความทรงจำตราตรึงในใจตลอดไป ”

พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ( ท่านใหม่ ) กล่าวว่า “ พันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ได้ปกครองบังคับบัญชา ดูแลบริหารราชการ และพัฒนาหน่วยในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดียิ่ง จนทำให้ กองพันทหารช่างที่ 4 เป็นหน่วยที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่งของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากพี่น้องประชาชน ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์อย่างจริงใจ ซึ่งขอน้อมจารึกในคุณงามความดี และผลการปฏิบัติงานของท่านไว้ในจิตใจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบต่อไป

” ขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติ และสำคัญยิ่งนี้ ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อทำให้กองพันทหารช่างที่ 4 เป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบกและประเทศชาติ สืบต่อไป”