วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายถนัด มานะพันธุ์นิยม เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เดินทางไปเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับ

โดยคณะกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้าง ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านบุคลากร
2. การใช้สัญญามาตรฐานในการซื้อขายห้องชุด
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญอย่างมากและมีความห่วงใยประชาชนที่อาจถูกหลอกลวง
4. ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

จากนั้น เวลา 12.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
ต่อมา เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารกรมที่ดิน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมที่ดิน ให้การต้อนรับ
โดยคณะกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุด การใช้แบบสัญญามาตรฐานของกรมที่ดินในการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด
2. ปัญหาการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหาการร้องเรียนจำนวนมาก และแนวทางการควบคุมดำเนินงานนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาและผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: