นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วยนางทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกสภา อนุกรรมการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วยนางทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกสภา อนุกรรมการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. เพื่อให้อนุกรรมการความปลอดภัยทางถนนและเครือข่ายเข้าเยี่ยมและเรียนรู้การจัดการสร้างระบบความปลอดภัยบนถนนครบ 10 จังหวัดตัวอย่างที่กระจายอยู่ทุกภาค
2. เพื่อถอดบทเรียนจากทั้ง 10 จังหวัด ตามกรอบระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) สู่การทำรายงานตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมารวบรวมและประมวลผลเพื่อรายงานต่อวุฒิสภาและเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการลดอุบัติเหตุให้ได้อย่างยั่งยืนโดยเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน