วันจันทร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เลขากรรมาธิการฯพร้อมครอบครัวร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เลขากรรมาธิการฯพร้อมครอบครัวร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ เลขากรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และประธานกองทุนจิตอาสา 9 พอเพียง พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ราชบูร ภรรยาร่วมถวายผ้ากฐินรอง ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.จิราภรณ์ เทียงน้อย สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญถวายแด่พระสงฆ์ที่จำนำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดม่วงเย็น ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ได้ยอดกฐิน จำนวนเงิน 4 แสนกว่าบาท
ทั้งนี้อดีตวัดม่วงเย็น ตำบลน้ำเฮี้ยนั้นเคยเป็นวัดร้าง มาก่อน ต่อมาพระครูปลัด ธัชพล กิตติปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส ในปัจจุบัน ได้ทำเรื่องถึงพระพุทธศาสนาเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิษุอยู่จำพรรษา จึงมีประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งกฏกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัด มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.2559 และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศยกวัดม่วงเย็น (ร้าง) สังกัดคณะสงฆ์ “มหานิกาย”ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์