ป.ป.ช. เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ป.ป.ช. เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดเชียงราย ในฐานะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด

โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหารือถึงแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงการลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดเชียงราย และการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจที่ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านทุจริตประจำจังหวัดเชียงรายจะนำมาร่วมภายในงานอีกด้วย
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/11/62