ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (14 มกราคม 2562) เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม

การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้กลุ่มที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง และระดับชุมชน ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้แนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาบุคลากร สามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้ โดยบ้านบักตู้ (โนนสวรรค์โฮมสเตย์) ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

—-///—-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–