วันจันทร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตำบลเมืองทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กวาดรางวัลเรียบ ในการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2561/62

ตำบลเมืองทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กวาดรางวัลเรียบ ในการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2561/62

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2561/62 เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตื่นตัว ในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิให้ตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2561/62 ด้วยในครั้งนี้


ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และข้าวหอมมะลินับเป็นข้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทย และมีราคาสูงกว่าข้าวชนิดอื่น โดยความต้องการข้าวหอมมะลิยังมีความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศอย่างไม่จำกัด แต่ผลผลิตที่ออกมาบางครั้งคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากในปัจจุบันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2561/62 มีการประกวดข้าวหอมมะลิ โดยกำหนดการประกวดมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทเกษตรกร/ สหกรณ์การเกษตร ในการประกวดมีผู้สนใจส่งตัวอย่างเข้าประกวดรวม 152 ตัวอย่าง แยกเป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 138 ตัวอย่าง และประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร จำนวน 14 ตัวอย่าง

ซึ่งผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2561/62 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้รับรางวัลที่ 1 นายสมพร แสนชูปา 131 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 นางสุวรรณ์ บันประกลม 8 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 3 นางทองใบ คำเจริญ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และรางวัลชมเชย นางนวลจันทร์ ศิริราช 185 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และประเภทกลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์การเกษตร ได้รับรางวัลที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงเปลือย 165 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 กลุ่มข้าวหอมมะลิงาม105 257 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และรางวัลที่ 3 เกษตรอินทรีย์ 167 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยหลังจากที่ประกวดในระดับจังหวัดแล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จะมีการรวบรวมส่งที่กรมการค้าภายในเพื่อประกวดในระดับประเทศต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเข้าประกวด ประเภทบุคล 7 ตัวอย่าง ได้รับรางวัล ประเภทกลุ่มได้ที่ 2 ประเภทบุคลได้ ที่ 3 ในระดับประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้าวที่ชนะการประกวดในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ข้าวที่ชนะการประกวด หรือที่เรียกว่า ข้าวคุณภาพดีที่สุด อยู่ที่ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด-

//–ภาพ-ปชส.ร้อยเอ็ด-บุญมื เพ็งรัตน์
ข่าว-สมนึก บุญศรี/0817082129–