วันพุธ ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Check in) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปทุมรัตต์ /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Check in) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปทุมรัตต์
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 17.00 น.ณ ลานปอเทือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2 ณ ลานปอเทือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม

รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” Amazing Thailand Tourism Year 2018″ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างแข็งแรง

และบรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

อำเภอปทุมรัตต์จึงได้จัดทำโครงการ “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างศิลปะจากฟางข้าว (หุ่นฟาง)ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Check in) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ ลานปอเทือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันพุธ ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: