วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปภ. เขต 7 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มุกดาหารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในตำบลโพนงาม

ปภ. เขต 7 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มุกดาหารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในตำบลโพนงาม

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายภิรมย์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร อำเภอคำชะอี ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ปภ.จ.มุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร นพค.24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ อปท.ในเขตอำเภอคำชะอี

ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลโพนงาม ที่โรงเรียนบ้านแฝก ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ตำบลโพนงามมีพื้นที่ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร จำนวน 10 หมู่บ้าน 1,415 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 5,354 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขาสูง ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในทุกปีช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พื้นที่ตำบลโพนงามประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร อุปโภคบริโภคทั้งคนและสัตว์เลี้ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ใช้งบประมาณดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในทุกปี รวมหอถังประปาทั้งหมดจำนวน 17 หอถัง

จำนวนบ่อบาดาล 21 บ่อ แต่กลับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามจึงได้ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานหลายภาคส่วนดังที่กล่าวมา
นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร กล่าวว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนทราบ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177