วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิบ) “นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา” เปิดใจ เปิดด่านหลักแต่ง เพื่อการค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ “กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่”

“นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา” เปิดใจ เปิดด่านหลักแต่ง เพื่อการค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ “กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่”

พันตำรวจโท ดร. นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา “กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เบอร์ 3 เปิดใจรับใช้พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแหง ชูนโยบายส่งเสริมการค้าแนวชายแดน และการท่องเที่ยวเพื่อพัฒาอำเภอเวียงแหงให้ก้าวไกลทันสมัย โดยเฉพาะพีน้องชนเผ่าให้มีความอยู่ดี กินดี มีงานทำ ถนน หนทางสะดวกสบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการสมัครชิงตำหน่ง นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นั้น พันตำรวจโท ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขตอำเภอเวียงแหง กล่าวว่า ตนเองเป็นลูกชายพ่อเลาวู ประตูเวียงแหง เป็นคนเวียงแหงโดยกำเนิดมีความต้องการพัฒนาอำเภอเวียงแหง อย่างจริงจังและจริงใจ เพื่ออำเภอเวียงแหงจะได้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการพันา จึงต้องให้คนในพื้นที่เวียงแหงที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาอำเภอเวียงแหง ตนเองจึง ลงสมัคร เป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.เชียงให่ ) เขตพื้นที่ อำเภอเวียงแหง โดยกำหนดนโยบาย พัฒนาเรื่องเศราฐกิจ และ ปากท้องของพี่น้องประชาชนในอำเภอเวียงแหง เป็นหลัก ส่งเสริการเปิดด่านหลักแต่งเพื่อการค้าขายแนวชายแดน ส่งเสริเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อีกประการหนึ่ง พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงแหง ส่วนใหญ่ เป็นที่อยู่ของชนชาติพันธุ์หลายๆ เผ่า อาทิเช่น เผ่าปาเกอกะญอ ไทยใหญ่ จีน ลาหู่ และลีซู เป็นต้น เราต้องรักษาวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าให้ยืนหยัดสืบเป็นนิตย์ต้องให้การศึกษาเรียนรู้ ให้กับคนพื้นที่ชายขอบชายแดนให้ทันสมัยตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองให้สะอาด มีสิ่งสาธรณูปโภคอน้ำประปาอไฟฟ้าอถนนหนทาง การคมนาคมเข้าสู่บ้านให้สะดวกสบาย

สำหรับประวัติ พันตำรวจโท ดร. นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา เกิดวันที่ 20 กันยายน 2497 การศึกษานักธรรมเอกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพฯ ปริญญาตรี วิทยาลัยรามคำแหง(รุ่น 10) ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครอง ,ปริญญาเอก สาขาพระพุทธศานา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน ปี 2520 สังกัด กก.ตชด. เขต 5 แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ปี 2532 รองสว. สส. สภ. กิ่งอำเภอเวียงแหงเชียงใหม่ , ปี 2557 หัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สภแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,

ด้านสังคมเป็นนายกสมาคมลีซูเพื่อส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อดีตอาจารย์พิเศษรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ,อุดมการณ์การเมืองและสังคมชอบช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาส จึงลงสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขันอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ อย่างจริงจังและจริงใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชน ในเขตอำเภอเวียงแหง จะให้การสนับสนุนเป็น ส.อบจ เขตอำเภอบึงแห่งเวียงแหงในครั้งนี้ พันตำรวจโท ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ผู้สมัครสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ( ส.อบจ.เชียงใหม่ ) เบอร์ 3 พื้นที่ อำเภอเวียงแหงกล่าวในตอนท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง