วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง GenZ เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง GenZ เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี”

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 25 63 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง GenZ เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี” ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนประกอบด้วย สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การ สนับสนุนสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการ การป้องกันและปราบกรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ

นายพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้วิถีของชุมชนที่มีการจัดระเบียบข้อตกลงในการร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในหมู่บ้านเอง และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการควบคุมสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนคนสู้เหล้า โดยมีการแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ฐานเรียนรู้ร้านค้าคุณธรรม เป็นร้านค้าที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา วันพระ และไม่จำหน่ายให้กับเยาวชนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2) ฐานพลังความเข้มแข็งผู้นำชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง จะได้เห็นวิสัยทัศน์บทบาทของผู้นำหมู่บ้านมีความกล้าในการทำงานที่ทวนกระแสสังคม แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งเกิดผลดีกับคนในชุมชน 3) ฐานครอบครัวต้นแบบปลอดเหล้า การที่เป็นครอบครัวที่ไม่ดื่มหรือเลือกที่จะเลิกดื่มมาแล้วมีเหตุผลหรือปัจจัยใดและมีผลดีอย่างไร 4) ฐานพลังท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจเหล้าบุหรี่ จะเห็นว่าบทบาทของท้องถิ่น อย่าง อบต.มีบทบาทในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของตนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะและสภาแวดล้อมที่ดี 5) ฐานพลังปราชญ์ชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าประสบการณ์เส้นทางกว่าจะมาเป็นชุมชนคนสู้เหล้าด้วยความร่วมมือของคนชุมชน

เพื่อความหวังที่จะเห็นต้นกล้าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคมได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชน สังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างกิจกรรมในวันนี้ที่ลูกๆ เยาวชนได้มาเรียนรู้จากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้นำชุมชน ร้านค้า หมู่บ้าน ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ ได้มาเห็น มาเรียนรู้ กับชุมชน เป็นการสร้างแกนนำของเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อนและเป็นนักสื่อสาร การรณรงค์ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองได้ ผ่านการเรียนรู้จากชุมชนคนสู้เหล้า ตำบลเสียว ในมิติต่างๆ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมืองและต่างอำเภอ ได้เรียนรู้วิถีชุมชนในพื้นที่ชนบท (การกิน อยู่ และวิถีชีวิต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเด็ก เยาวชน ในชุมชน หมู่บ้าน สิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้นำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน “ด้วยพลังเยาวชน สังคม ชุมชน สภาพแวดล้อมที่ดี และมีความดีเป็นทุนเพื่อสู่ความยั่งยืนต่อไป”

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ