วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฎิบัติงาน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตําบของจังหวัดตราด ประจําปีงบประมาณ 2564 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมร้านอาหารเฟื่องฟ้า จ.ตราด นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฎิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2564ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด พร้อมด้วยทีมงานมอบหมายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด เข้าร่วม พร้อมอาสาสมัครแรงงานทุกพื้นที่เข้าร่วมจํานวน 50 คน

ในที่ประชุมประธานได้แนะนําหัวหน้าส่วนราชการและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯให้แก่แกนนําอาสาสมัครแรงงานแต่ละตําบล เรื่องนโยบายสําคัญและภารกิจเน้นหนักในปี 2564 จํานวนเกือบ 10 โครงการ แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราด โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานประจําปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานประจําปีงบประมาณ 2564 พร้อมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2564 พร้อมลงพื้นที่การสํารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต่อไปด้วย เน้นเรื่องนัดพบแรงงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมตราดซิตี้โฮเทล อ.เมืองตราด จ.ตราดในเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบประจําปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยต่อไปจะมีการคัดเลือกประธานอาสาสมัครแรงงานประจําจังหวัดตราด เพื่อเป็นตัวแทนที่อาสาสมัครที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ในที่ประชุมก็ได้ลงคะแนนการะบาดลงใส่กระดาษใส่ก้องเพื่อนับคะแนนผลออกมาได้แก่ นางศรัญยา ผ่องแผ้ว ได้คะแนน 34 คะแนน ที่มีผู้ที่เข้าคัดเลือกจำนวน 6 คน

ได้เป็นประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตราดคนใหม่ต่อไปเพื่อทําหน้าที่ดําเนินการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินต่อไปได้ดี กระทรวงแรงงานได้กําหนดให้มีกิจกรรมหลักประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล สามารถนําไปบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนได้เป็นอย่างดีและครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการสํารวจข้อมูลด้านแรงงาน ประสานความต้องการด้านแรงงาน ขอรับการช่วยเหลือด้านแรงงาน และจัดตั้งศูนย์แรงงานประจําตําบล เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสามารถนําข้อมูลที่ได้สํารวจมาวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564

จะต้องมีการสํารวจข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่และใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทําแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวจแรงงานใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆได้ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่สถานประกอบการที่จะได้ตระหนักในปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างทํางานอยู่หรือพบเห็นแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายโทรแจ้งได้ที่ 088-9282270 สายต่างด้าว

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด