วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมเยาวชน ผู้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมเยาวชน ผู้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

/////////////////////////////////////////////
นางดวงจิตต์ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมชมรมแม่บ้านมหาดไทยในจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องในทั้ง 18 อำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ได้ลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล B นครเชียงราย แผนการออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงรายปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 โดยที่ผ่านมาได้ออกตรวจเยี่ยมที่อยู่สถานการศึกษาตามได้วางเอาไว้ บ้านโป่งแดง หมู่ 4 ตำบลทรายขาว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก-สภาเดิน (ปวส. as)

โรงเรียนอำเภอพานเชียงราย ด.ญ. ภูสีสลาอภิวงษา หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงรายโรงเรียนเทศบาล 5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 นครเชียงราย โรงเรียน 1 และเขตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัยโรงเรียนเทศบาล 5 เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครเชียงราย ตำบลดอนศิลา หมู่ที่ 6 อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเทศบาล 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นครเชียงราย ด.ญ. อภิชญาอินมัน บ้านเลขที่ 260/4 หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองโรงเรียนเทศบาล 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นครเชียงราย น. ส. วัชราพรราชโซน 4 หมู่ที่ 4 บ้านพร้าวหัวทุ่ง ตำบลปงเตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรีปี 2 น. ส. มูรินทองลอย 38 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรีปี 2 ด.ญ. พรหมชิค ใจคำปัน หมู่ 9 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.อิสระ แสนเจริญมาศสม หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จันโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช. ปิตติพัฒน์ แก้วนาบ หมู่ที่ 4 ตำบลซอมสวรรค์ อำเภอแม่จันโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 และในวันนี้ 16 พ.ย. 63 เวลา 12.30 น.

ได้ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงราย ด.ญ มีลธิชาใจปินตา โรงเรียนบ้านห้วยใคร้ อำเภอแม่สาย ต่อมาเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองนอก ด.ญ. กัญญาวีร์เฉอเหม่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยทาง “ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กำหนดให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยระดับอำเภอ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยมแทนส่งแบบรายงานและรูปภาพการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงรายปีการศึกษา 2563 ส่งให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ทราบภายในวันที่ 28 พ.ย. 63 ที่จะถึงนี้

//////////////////////////////////////////
ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน /////////////