วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร”จัดเวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมุ่งสู่ตำบลจัดการตนเอง”

ยโสธร”จัดเวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมุ่งสู่ตำบลจัดการตนเอง”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการ “เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมมุ่งสู่ตำบลจัดการตนเอง”โดยในการนี้นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง/ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ นางสิริกร ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีและโครงการในวันนี้ว่า
– เพื่อสร้างการเรียนรู้ในแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนโครงการตำบลสุขภาวะ ด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา การบูรณาการงานเข้ากับงานประจำ
– เพื่อสำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่ ที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ อันแสดงความเข้มแข็งของพื้นที่และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลในการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกัน
– เพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์จัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 158 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง 120 คน จากหน่วยงานระดับอำเภอ 10 คน และคณะทำงานจำนวน 28 คน จาก อบต.ห้วยแก้ง /จากศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายฯภาค (ศวภ. อีสานล่าง) 4 คน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.สำนัก 3) 4 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วันคือ 17-18 พฤศจิกายน 2563 รวมพลคนสร้างสุข สร้างชุมชน สร้างคนคุณภาพ

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน