วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 4

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 4

วันนี้ (17 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้บริหารจากจังหวัดต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อสาระสำคัญของร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของแนวทางปฏิบัติตามร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่จัดทำขึ้น โดยคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด นายอำเภอทุกแห่ง นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง และกลุ่มภาคประชาสังคม ในท้องที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน