วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020

นครราชสีมา – ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เปิดฝึกอบรมทบทวนเชิงปฎิบัติการ อส.ตรบ. รู้กฎหมายอำนาจหน้าที่ ยุทธวิธีพื้นฐาน เพื่อช่วยงานจิตอาสา

นครราชสีมา – ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เปิดฝึกอบรมทบทวนเชิงปฎิบัติการ อส.ตรบ. รู้กฎหมายอำนาจหน้าที่ ยุทธวิธีพื้นฐาน เพื่อช่วยงานจิตอาสา

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่เทอร์มินอล ฮออล์ ชั้น 4 ห้างเทอร์มินอล 21 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พันตำรวจเอก กฤตยา เลาประสพวัฒนา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนงานตำรวจ และฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชน (ครั้งที่2) ประจำปี 2563 ของตำรวจสถานีตำรวจ ภูธรเมืองนครราชสีมา โดยมี นายมานพ แสงจันทร์ กำนันตำบลหัวทะเล ประธานชมรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชน ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร.ต.ต.ดร.พลกฤต สงวนศักดิ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ส่วนเกี่ยวข้อง

นำอาสาสมัครตำรวจชุมชน อส.ตรบ.ชาย หญิงจำนวน 85 นาย เข้าร่วมรับการฝึกทบทวน

โดยภาคเช้าหลังพิธีเปิดเป็นการรับฟังการบรรยายข้อกฎหมายอำนาจและหน้าที่ของ อาสาสมัครตำรวจชุมชน ให้ความรู้ความ
เข้าใจในส่วนที่สามารถปฏิบัติ ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาคบ่าย การฝึกภาคสนามความรู้ พื้นฐานการร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานบริการทั้งด้านการจราจร การร่วมตรวจค้น จับกุมและอื่นๆ ภายใต้ของกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้กระทำได้ เพื่อนำไปเป็นหลักของการปฏิบัติ ขณะออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เดินทางหลวงในสายตาของประชาชนและชาวบ้าน

จากรายงาน ของพันตำรวจเอก กฤตยา เลาประสพวัฒนา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ว่าด้วย โครงการฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชน และยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในยุกต์ 4.0 และปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยของสังคม มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันและแก้ไข ควบคู่ไปกับการระวังป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้าง ลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนประชาชน อาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ในการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเสริม เพิ่มพูนความรู้ในขบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันปัญหาแบบยั่งยืนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในยุทธวิธีตำรวจ การบริการประชาชนจิตอาสา และ การบริการด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย การฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ยุทธวิธีตำรวจ การบริการประชาชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครตำรวจชุมชน/บ้าน มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภายในหมู่บ้าน ตำบลของตนเอง เพื่อให้อาสาสมัครตำรวจบ้านมีความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรม ให้มีศักยภาพในการวางแผนการตรวจตราป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ได้มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมฯ ในกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน/ชุมชนขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ต่างๆ ขึ้น ดังกล่าว…

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา