วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019

ชุดปฏิบัติติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุน ศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กำลัง รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด กำแพงเพชร จัดกิจกรรม บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาต

เมื่อ ๒๑ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐ ชุดปฏิบัติติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุน ศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กำลัง รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด กำแพงเพชร จัดกิจกรรม บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบั นพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม ปลัดอำเภอไทรงามเป็นประธาน ผู้รับการอบรม ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัครประชาธิปไตยจำนวน ๒๐๐ คน