วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา…องคมนตรีตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นิสิตและ นักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยพะเยา.

พะเยา…องคมนตรีตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นิสิตและ นักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยพะเยา.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นิสิต และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดพะเยา เป็นวันที่สอง ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน จ.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

องคมนตรีได้ตรวจโรงเรียน เยี่ยมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษาของจังหวัดพะเยา , น่าน และเชียงราย พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านการศึกษากับผู้บริหารสถาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยองคมนตรีขอความร่วมมือให้ทางมหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา ในด้านบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงด้านอื่นๆ ที่ยังขาดแคลน ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดพะเยา รวมไปถึงโรงเรียนในโครงการ ที่ตั้งอยู่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ หรือหากมีกำลังเพียงพอ ก็อาจจะขยายไปยังจังหวัดในภูมิภาคอื่นได้ โดยที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง ก็ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน รวมถึงจัดบุคลากรช่วยในเรื่องของการวางแผนการศึกษาด้วย

โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระดานอัจฉริยะ (interactive board) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแผนระยะยาว ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณบดี หลายคณะฯ ที่ลงพื้นที่ในจังหวัดดังกล่าว ให้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนกองทุนการศึกษาด้วย ไม่เฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น ยังมีอีกหลายคณะอาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูแลสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม หรือคณะอื่นๆก็ให้ร่วมดูแลตรงนี้ด้วย ซึ่งหลังจากนี้ ก็จะมีการวางแผนกันว่า จะดำเนินการ อย่างไรต่อไป

จากนั้น นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา ได้บรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับผู้บริหารจังหวัด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ และพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาด้ว