ธ.ก.ส.นราฯ แถลงข่าวการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐ ชี้การชำระหนี้ติดลบ แต่วิกฤติ เป็นโอกาสการค้าการลงทุนชายแดน พืชฤดูกาล สร้างรายได้คนพื้นที่ อนาคตแจ่มใส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ธ.ก.ส.นราฯ แถลงข่าวการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐ ชี้การชำระหนี้ติดลบ แต่วิกฤติ เป็นโอกาสการค้าการลงทุนชายแดน พืชฤดูกาล สร้างรายได้คนพื้นที่ อนาคตแจ่มใส

เมื่อเวลา 10:00 น. ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส นายธวัชชัย ทัดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ธกส. ได้ร่วมแถลงข่าว แถลงข่าวการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐ และผลการดำเนินงานของธนาคาร ปีบัญชี 2561 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยได้หยิบยกว่า ภารกิจเดิม ธ.ก.ส.คือ ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ในปัจจุบันขยายขอบข่ายครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันทางการเงิน ซึ่ง ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส มี 7 สาขา 3 หน่วยย่อย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินนโยบายสำคัญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่แต่วันที่ 1มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ ได้อนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณในการพัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้ามาตรการ ปีบัญชี 2561 จำนวน 11 ล้านบาท ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวเกษตรประชารัฐ และสินเชื่อผู้ประกอบการเกษตร SMEs 

และยังดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตตามกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต การตลาด สนับสนุนการประกอบอาชีพหลักของเกษตร จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพผลไม้ลองกอง กลุ่มอาชีพพืชพลังงานปาล์มน้ำมัน กลุ่มอาชีพยางพารา กลุ่มอาชีพปศุสัตว์โคเนื้อ ปี 2561 จำนวน 1,030 ราย ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานและอำนวยสินเชื่อแก่ลูกค้ากลุ่มอาซีพโคเนื้อ โดยมีจำนวนฟาร์มต้นแบบ 21 ราย ครอบคลุมในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส การสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เกษตร ในลักษณะเป็นหัวขบวนเชื่อมโยงตลาด ทั้งส่วนกลางและต่างประเทศเป็นต้น 

ในการนี้ ทาง ธกส.นราธิวาส ได้มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้ก่อตั้ง ธ.ก.ส. เมื่อปี 2509 เป็นทุนรายต่อเนื่อง รวม 5 ทุน ทุนละ 7,000บาท และ 12,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท มอบทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 50,000 บาท และมอบจักรยานตามโครงการ ธ.ก.ส. อาสาเพื่อสังคม กิจกรรม “ปัน ปั่น ปั้น”

ด้านนายธวัชชัย ทัดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับ ผู้สื่อข่าวว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่จะไม่สู้ดีมากนัก จากการติดตามการจ่ายหนี้ ชำระให้กับ ธกส.อยู่ในขั้นติดลบบางส่วน แต่ประชาชนยังมีกำลังใช้จ่ายอย่างปรกติ สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ได้จัดตั้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน การค้าชายแดน ทิศทางการค้าการลงทุน เป็นไปค่อนข้างดี และเจริญขึ้นตามลำดับ อีกทั้งพื้นทีนราธิวาส มีฤดูกาลผลไม้ ทให้ประชาชน หรือเกษตรกร สามารถนำขายพืชเกษตร สร้างรายได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนมองว่า ในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ จะก้าวหน้าและสร้างเศรษฐกิจ รายได้ให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน