สสอ.เมืองร้อยเอ็ด..บูรณาการประชุมเชิงปฎิบัติการ!!พร้อมทีม.ขับเคลื่อน!!*

สสอ.เมืองร้อยเอ็ด..บูรณาการประชุมเชิงปฎิบัติการ!!พร้อมทีม.ขับเคลื่อน!!*

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(25 พฤศจิกายน 2562)เมื่อเวลา 09.30 น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทีมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบาย งานสุขภาพภาคประชาชน *ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) อำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดย*นายอภิชาติ โพธิสาร ชี้แจงแนวทางฯ-ประธานอสม.ระดับอำเภอ อธิบายชี้แจงนโยบายของ….,มุ่งเน้นให้ประธานอสม.และอสม.ในพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่

ที่มีประชากรประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่งานสช.รพ.สต.ทุกตำบลหัวหน้าส่วนราชการ ประธาน อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียงกัน… ขอบคุณทุกท่าน…. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด..ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้..ความสุขเกิดได้..App Smart อสม. 4.0

 

 

 

______ smart city 101
___________ภาพ/ข่าว
สื่อ-ประชาสัมพันธ์-อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-สสอ.เมืองร้อยเอ็ด-ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน