ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กวาด ล้าง ทำความสะอาดบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายน้ำ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กวาด ล้าง ทำความสะอาดบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายน้ำ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา จำนวน 15 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาด ล้าง ทำความสะอาด บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ท้ายน้ำ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ส่วนราชการ และประชาชนในหมู่บ้าน