วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่ฝ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ ร่วมกันทำความสะอาด ศาสนสถาน ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมวัดสะกัดน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่ฝ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ ร่วมกันทำความสะอาด ศาสนสถาน ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมวัดสะกัดน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายเชิด กลมพุก กำนันตำบลท่าโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์, ตำรวจตะเวนชายเดน 31 ,นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 130 คน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ บำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสะกัดน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในงานการจัดงานทอดกฐินและงานประจำปี 2562 สำหรับการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งประชาชนเกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน