วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Market Position กองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอุตรดิตถ์…นำลองกองจัดจำหน่ายให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่เมืองเพชรบูรณ์ กว่า 4,000 กิโลกรัม

Market Position กองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอุตรดิตถ์…นำลองกองจัดจำหน่ายให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่เมืองเพชรบูรณ์ กว่า 4,000 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นผู้แทน รับมอบผลิตผลทางการเกษตรลองกองที่ได้รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่กำลังประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดภายนอกให้กว้างขวางมากขึ้น กองพลทหารม้าที่ 1 จึงได้ช่วยเกษตรกรรับลองกองมาจัดจำหน่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป จำนวน 4,000 กิโลกรัม บริเวณกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์