พะเยา ม.พ. รู้สู้ฝุ่นควัน

พะเยา ม.พ. รู้สู้ฝุ่นควัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ม.พ.รู้สู้ฝุ่นควัน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษารวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงการเรียนรู้ป้องกันพิษภัยจากฝุ่นควัน โดยเตรียมเผยแพร่เซฟตี้โซน เพื่อป้องกันสุขภาพในการเจอสภาวะฝุ่นควัน นอกจากนั้นเตรียมขยายผลให้นักศึกษาให้ความรู้กับชุมชน เพื่อจัดทำเซพตี้โซน โดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในการสร้างเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำการเปิดโครงการ ม.พ.รู้สู่ฝุ่นควัน ที่บริเวณหอประชุมเมืองพะเยา ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย หลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันปัญหาฝุ่นควัน ที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมาตรการที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยได้ดำเนินโครงการที่จะจัดทำ เซพตี้โซน เพื่อที่จะป้องกันปัญหาหมอกควันหากเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมีพื้นที่ เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดสร้างเป็นเซพตี้โซน ในเรื่องของการป้องกันปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วนั้น ซึ่งถือว่ามีทำเลที่ตั้งที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งหากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกแล้ว ก็จะสามารถควบคุมได้แต่ในห้วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนทุกปี พื้นที่ของภาคเหนือก็จะประสบปัญหาเรื่องฝุ่นควันมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะให้ทุกคณะสาขาที่ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว ให้มีการให้ความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยการใช้ระบบ เซฟตี้โซนที่ มหาวิทยาลัยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการและจากนั้นจะให้ทางนักเรียนนักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหมอกควันดังกล่าว
สัมภาษณ์… รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพงษ์ ดำรงวิทยานุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่า การอบรมดังกล่าวนั้นถือเป็นการให้องค์ความรู้กับนักศึกษารวมทั้งบุคลากรทั่วไป ในการตระหนักถึงการป้องกันปัญหาฝุ่นควัน โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ที่ทำการจุดประกายในการที่จะเริ่มต้นจัดทำเซพตี้โซน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและดูแลสุขภาพของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นก็จะขยายผลสู่พื้นที่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการ โดยจะส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดเซฟตี้โซน ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาดำเนินการ เพื่อเป็นการป้องกันที่แก้ไขปัญหารวมทั้งดูแลสุขภาพดังกล่าว ให้ครอบคลุม

สัมภาษณ์… รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพงษ์ ดำรงวิทยานุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา