วันศุกร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผย…..การดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน….ชุดแพทย์รักษาถึงบ้าน …..กิจกรรมมุมมองใหม่หัวใจ 4.0 ยังคงทำต่อ ทำต่อเนื่อง เพื่อประชาชน….

กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผย…..การดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน….ชุดแพทย์รักษาถึงบ้าน …..กิจกรรมมุมมองใหม่หัวใจ 4.0 ยังคงทำต่อ ทำต่อเนื่อง เพื่อประชาชน….

 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ ร้อยเอกหญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีสาระสำคัญดังนี้

โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
ตามที่ กองทัพบก ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกด้าน จึงได้มอบหมายแนวทางให้หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ให้เป็นรูปธรรม โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 48 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. ในพื้นที่ของกองกำลังนเรศวร จำนวน 22 หมู่บ้าน ( 2 จังหวัด , 9 อำเภอ )
– จ.ตาก : อ.อุ้มผาง, อ.แม่ระมาด, อ.แม่สอด, อ.พบพระ, อ.ท่าสองยาง
– จ.แม่ฮ่องสอน : อ.เมือง, อ.ขุนยวม, อ.ปางมะผ้า, อ.แม่สะเรียง
2. ในพื้นที่ของกองกำลังผาเมือง จำนวน 24 หมู่บ้าน ( 5 จังหวัด , 14 อำเภอ )

 

 

– จ.เชียงใหม่ : อ.เวียงแหง, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, อ.แม่อาย
– จ.เชียงราย : อ.แม่สาย, อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ, อ.เวียงแก่น
– จ.พะเยา : อ.ภูซาง
– จ.น่าน : อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ทุ่งช้าง, อ.สองแคว
– จ.อุตรดิตถ์ : อ.บ้านโคก
3. ในความรับผิดชอบของชุดประสานงานกิจการพลเรือน กองพลพัฒนาที่ 3
จำนวน 2 หมู่บ้าน (1จังหวัด, 1 อำเภอ)
– จ.ตาก : อ.อุ้มผาง
สำหรับกิจกรรมที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนร่วมดำเนินการในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนมี 4 แผนงาน ได้แก่
1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
– การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
– การดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดน
3. กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง
– การฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

4. กลุ่มงานอื่นๆ

 

– การจัดประเพณีวัฒนธรรม, การแข่งขันกีฬา และ งานด้านสาธารณสุข เป็นต้น

การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดน
ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ที่มีความห่วงใย ต่อกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ จึงได้มอบหมายให้ 10 โรงพยาบาลกองทัพบก และ 2 กองพันทหารเสนารักษ์ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาดูแลสุขภาพกำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการ และประชาชนในหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการทหาร/ตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน, พี่น้องประชาชนชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับตารางการปฏิบัติงานของชุดแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทหารในพื้นที่จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชน ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

การจับกุมยาเสพติด
ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้นมีรายละเอียดการจับกุมยาเสพติดที่สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ขณะที่กำลังพลจาก กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสอง ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ประจำด่านตรวจแยกนางฟ้า บ้านทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าวอ.สอง จ.แพร่ (ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการจัดตั้งด่านตรวจพื้นที่ตอนในเพิ่มเติม) พบว่ามี รถยนต์กระบะ 4 ประตู สีขาว ผู้ขับรถได้ฝ่าฝืนสัญญาณให้หยุดตรวจ ที่ด่านตรวจ โดยหลบหนีไปทาง อ.ร้องกวางจ.แพร่ เจ้าหน้าที่จึงออกไล่ติดตามรถคันดังกล่าว โดยสามารถสกัดกั้นหยุดรถไว้ได้ที่ บริเวณดอยผี บ้านห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ พบผู้ต้องสงสัยเป็นชาย จำนวน 3 คน จอดรถยนต์กระบะคันดังกล่าวทิ้งไว้แล้ววิ่งแยกย้ายกันหลบหนีไป เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบรถยนต์กระบะโดยรอบ พบถุงดำ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 5,000,000 เม็ด และต่อมาสามารถไล่จับผู้ต้องหาได้ 2 คน สารภาพว่า รับยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปส่งในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คน สามารถหลบหนีไปได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสอง ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป

 

 

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน2561 เวลา 18.50 นาฬิกา ขณะที่กำลังพลจาก กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน อยู่บริเวณบ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้พบกลุ่มบุคคล ประมาณ 7 คน แบกเป้เดินมาในพื้นที่ จึงได้แสดงตนเพื่อจะทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืน ไม่ทราบขนาดและชนิด ยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ จากการปะทะกันนานประมาณ 15 นาที เหตุการณ์จึงได้สงบลง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป้ จำนวน 5 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมทั้งสิ้น 1,000,000 เม็ด พบร่างกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 5 คน (ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ) เจ้าหน้าที่จึงได้นำยาบ้าของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมทั้งสืบสวนขยายผลต่อไป

 

 

การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ตามที่ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ “ป.ย.ป.” โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม ซึ่ง ศูนย์ดำรงธรรม เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเริ่มตั้งแต่ 22พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบัน (18 พฤศจิกายน 2561)มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 51,721 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแล้วเสร็จ จำนวน 42,420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82 ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เร่งรัด ติดตามเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อย่างใกล้ชิด

การจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0”

 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ริ่เริมจัดกิจกรรม “มุมองใหม่ หัวใจ 4.0” โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรเน้นการสอนอบรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, การสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม ในชุมชน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยทหาร ร่วมกับ ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และ ภาคประชาสังคมอื่นๆ ร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทุกตำบล ตำบลละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562 เพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา แก่ประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

วันศุกร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: