กฟผ.นำสื่อมวลชนร่วมสัมนาเชิงประจักษ์ และทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่ภาคเหนือ

กฟผ.นำสื่อมวลชนร่วมสัมนาเชิงประจักษ์
และทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่ภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเชิงประจักษ์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานพร้อมนำคณะ ร่วมทำกิจกรรม CSR บริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กดอยและสร้างฝายหินทิ้งตามลำธารรักษาความชุ่มชื้นของธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ

นายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน-บริหาร และนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กฟผ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สื่อมวลชนนครสวรรค์ ขอนแก่น และชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียง ใหม่ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าดีเซล (โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
นอกจากคณะได้รับทราบและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังได้นำคณะฯ และสื่อมวลชนร่วมทำกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ณ อาคารบ้านห้วยปูแดง
ห้วยเสือเฒ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมร่วมสร้างฝายผสมผสานแบบหินทิ้ง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกิจกรรม 100 ฝาย ถวายองค์ราชันย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเสือดำของเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

นายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา กล่าวว่า
การศึกษาดูงานโครงการ “สัมมนาเชิงประจักษ์” เพื่อติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมืองต่างๆ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกิจการต่างๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอุป กรณ์ไฟฟ้า ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ส่งให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปให้บริการประชาชนตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า จะได้มาจากพลังงานหลายประเภท ทั้งพลังงานจากถ่านหิน พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมจากกังหันลม พลังงานน้ำจากเขื่อนต่างๆ และบางส่วนต้องซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากแหล่งผลิตหลายแห่งทั่วประเทศ จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปยังการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระจายต่อไปให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงสถานการณ์แหล่งพลังงานไฟฟ้า ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า การดูแลแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและประชาชนให้อยู่อย่างสมดุล เกื้อกูลกัน อย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงประจักษ์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับคณะสื่อมวลชนขึ้นในครั้งนี้ “นายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา” ได้กล่าวในตอนท้าย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี รายงาน 0909535645