กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ ฝอ. 1 – 7 และ ศฝร.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันนี้(พุธที่ 27 พ.ย.62) เวลา 13.00 น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ ฝอ. 1 – 7 และ ศฝร.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ตามบันทึกสั่งการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนายใน การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์วชิรพยาบาล มาทำการชั่งน้ำหนัก วัดความสูง ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และวัดค่าดัชนีมวลกาย ณ ลานอเนกประสงค์

บช.น./ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.