วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

จังหวัดเชียงรายประกาศวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนพร้อมกันทุกอำเภอ มุ่งสู่จังหวัดเชียงรายน่าอยู่ อากาศสดใส ไร้หมอกควัน

จังหวัดเชียงรายประกาศวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนพร้อมกันทุกอำเภอ มุ่งสู่จังหวัดเชียงรายน่าอยู่ อากาศสดใส ไร้หมอกควัน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทาน เชียงรายไร้หมอกควัน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา กว่า 3,121 คน
เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมกับทั้ง 18 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงชัย อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป่า อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงเชียงรุ้น อำเภอขุนตาล อำเภอพาน และอำเภอเวียงแก่น ซึ่งอำเภอเมืองเชียงรายจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมเชิงรุกในครั้งนี้ เพื่อประกาศวาระจังหวัดเชียงรายด้านการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562-2563 ด้วยการการบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย ตามแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับกลยุทธ์ด้วยการขับเคลื่อนกลไกการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเห็นพ้องและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และทุกอำเภอ เพื่อให้จังหวัดเชียงรายน่าอยู่ อากาศสดใส ไร้หมอกควัน เป็นต้นแบบนำร่องเชิงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสำนึก และกระจายความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ

โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ “1 เสวียน 1 บวร” นิทรรศการเทคโนโลยีกำจัดเศษใบไม้ทดแทนการเผา “บล็อกบีบอัดใบไม้” เครื่องเป่าลมพระราชทาน นิทรรศการเกษตรปลอดเผา สาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและสาธิตการปรุงอาหารจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง นิทรรศการการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สาธิตการติดตั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวปลอดมลพิษ (Safety Zone) และการทำเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ต้นทุนต่ำ และการสาธิตเครื่องวัดคุณภาพอากาศยักษ์ขาว

พร้อมกันนี้ ได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าเปียก ที่บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/11/62