ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ‘ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ‘ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายคณากร สดสอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 32 คน ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังพร้าว ม. 5 ต. ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทำให้บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ต. ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน