วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัด กิจกรรมจิตอาสา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัด กิจกรรมจิตอาสา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประเภทของจิตอาสา และพิธีรับสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิพนธ์ สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอสะเมิง รวมทั้ง แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของจิตอาสา ประเภทของจิตอาสา โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอสะเมิง เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หอประชุมอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ มีประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ๑๗๖ นาย เข้ารับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๒ นาย ที่เหลือจะได้มอบในรอบถัดไป
ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาฯ มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของจิตอาสา การปฎิบัติตนของจิตอาสา และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาของชาติ ชุมชน และการเป็นจิตอาสาที่ดีต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จำนวน ๑๑๐ นาย