วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/.. โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาราวิเวก อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/..
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาราวิเวก อ.โพธิ์ชัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2562 พล.ตรี.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 นำกำลังพล เข้าร่วมกับ ประชาชน ตำรวจ นักเรียน รด. หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของอำเภอโพธิ์ชัยพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ ต.คำผะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน