วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2562 ในคราวการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

มีใจความว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น”วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” โดยในปี2562 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Life is not a car part” ชีวิตไมใช่ชิ้นส่วนรถยนต์

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถน เข้าใจถึงผลกระmบ รับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแบบองค์รวม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการกำหนดอัตราโทษสูงขึ้นกว่าเดิมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และการคำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเรื่องการขับขี่ การเมาไม่ขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่สัญจรทางถนนตระหนักรู้ถึงภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนและมีวินัยในการใช้ถนนอย่างเครดครัด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุต่อไป

ในโอกาส “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2562 ผมในนามของรัฐบาล ขอแสดงความเสียใจ และร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกคน รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทางถนน และครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตทุกครอบครัว พร้อมทั้งขอให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดไป”

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/11/62