วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด..สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย. ประธานพิธีงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด..สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย. ประธานพิธีงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒

ณ แปลงนา นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ

วันที่(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓o น.สจ.นายตุลธร. ขามช่วง ประธานในพิธีโดยกล่าวรายงานนายเรื่องศักด์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัยในนามของฝ่ายจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน
สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ในวันนี้
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณี
ลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และ
ยังเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อำเภอโพธิ์ชัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย
ปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และแสดง
ให้เห็นถึงความมีน้ำใจของข้าราชการพนักงานประชาชนทุกภาคสนชื่วมมือร่วมใจสร้างสายใย
เชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันสร้างสรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยัน

๑. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขกเกี่ยวข้าววิถีชาวบ้าน
๒. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน
๓. เพื่อให้เกิดความรักความสมัคคีของคนในห้องถิ่นกับหน่วยงานของภาครัฐ
๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์
ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยงาน
๒.ให้เกิดคามร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน
๓. ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว
๔.ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงมแค่ลูกหลานในการอนุรักษ์*ประธานกล่าวเปิดงาน..

______
คณิต ไชยจันทร์/บพิตร จำปา/ภาพ/ข่าว,ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน